Allah’ın 99 İsmi

Allah’ın 99 İsmi

Allah c.c. 99 ismini şu şekildedir. Her isimin anlamı yüce yaradıcının farklı özelliklerini anlatmıştır…

ALLAHHer ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allah’tan başkasına mecazen de verilemez. Diğer isimlerinden bazılarının, Allah’tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir.
Er-RahmanDünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
Er-RahimAhirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.
El-MelikMülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
El-KuddüsHer noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan.
Es-SelamHer türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.
El-Mü’minGüven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.
El-MüheyminHer şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.
El-Azizİzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.
El-CebbarAzamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.
El-MütekebbirBüyüklükte eşi, benzeri yok.
El-HalıkYaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.
El-BariHer şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.
El-MusavvirVarlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.
El-GaffarGünahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.
El-KahharHer istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim.
El-VehhabKarşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.
Er-RezzakHer varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
El-FettahHer türlü sıkıntıları gideren.
El-AlimGizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.
El-KabıdDilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.
El-BasıtDilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.
El-HafıdKâfir ve facirleri alçaltan.
Er-RafiŞeref verip yükselten.
El-Mu’ızDilediğini aziz eden.
El-MüzilDilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.
Es-SemiHer şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.
El-BasirGizli açık, her şeyi en iyi gören.
El-HakemMutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.
El-AdlMutlak adil, yerli yerinde yapan.
El-LatifHer şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.
El-HabirHer şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.
El-HalimCezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.
El-AzimBüyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
El-GafurAffı, mağfireti bol.
Eş-ŞekürAz amele, çok sevap veren.
El-AliyyYüceler yücesi, çok yüce.
El-KebirBüyüklükte benzeri yok, pek büyük.
El-HafızHer şeyi koruyucu olan.
El-MukitRızıkları yaratan.
El-HasibKulların hesabını en iyi gören.
El-CelilCelal ve azamet sahibi olan.
El-KerimKeremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
Er-RakibHer varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.
El-MucibDuaları, istekleri kabul eden.
El-VasiRahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
El-HakimHer işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.
El-Vedudİyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.
El-MecidNimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.
El-BaisMahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.
Eş-ŞehidZamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.
El-HakVarlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
El-VekilKulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.
El-KaviyyKudreti en üstün ve hiç azalmaz.
El-MetinKuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.
El-VeliyyMüslümanların dostu, onları sevip yardım eden.
El-HamidHer türlü hamd ve senaya layık olan.
El-MuhsiYarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
El-MübdiMaddesiz, örneksiz yaratan.
El-MuidYarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
El-Muhyiİhya eden, yarattıklarına can veren.
El-MümitHer canlıya ölümü tattıran.
El-HayyEzeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.
El-KayyumMahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.
El-VacidKendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
El-MacidKadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan.
El-VahidZat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
Es-SamedHiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.
El-KadirDilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.
El-MuktedirDilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
El-MukaddimDilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan.
El-MuahhirDilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.
El-EvvelEzeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
El-AhirEbedi olan, varlığının sonu olmayan.
Ez-ZahirYarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen.
El-BatınAklın tasavvurundan gizli olan.
El-ValiBütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.
El-MütealiSon derece yüce olan.
El-Berrİyilik ve ihsanı bol olan.
Et-TevvabTevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.
El-MüntekımAsilerin, zalimlerin cezasını veren.
El-AfüvvAffı çok olan, günahları mağfiret eden.
Er-RaufÇok merhametli, pek şefkatli.
Malik’ül MülkMülkün, her varlığın sahibi.
Zül’Celali vel İkramCelal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
EL-MuksitMazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.
El-Camiİki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.
El-Ganiyyİhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.
El-MugniMüstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.
El-ManiDilemediği şeye mani olan, engelleyen.
Ed-DarrElem, zarar verenleri yaratan.
En-NafiFayda veren şeyleri yaratan.
En-NurÂlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.
El-HadiHidayet veren.
El-BediMisalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).
El-BakiVarlığının sonu olmayan, ebedi olan.
El-VarisHer şeyin asıl sahibi olan.
Er-Reşidİrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
Es-SaburCeza vermede, acele etmeyen.

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir